iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Podstawy prawne prowadzenia numeracji adresowej


Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

  • art. 47a ust. 1 pkt 1: Do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
  • art. 47a ust. 2: Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
  • art. 47a ust. 5: Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe [...]
  • art. 47b ust. 5: Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi w rozporządzeniu, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów [...]

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 9 stycznia 2012 r. ws. ewidencji miejscowości, ulic i adresów:

  • § 1. pkt 1, 2: [Rozporządzenie określa] szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zwanej dalej „ewidencją”;
    organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji;
  • § 8. pkt 2: System teleinformatyczny stosowany do prowadzenia ewidencji [...]
  • § 10. 1. pkt 1, 2: Informacje zawarte w ewidencji udostępnia się: za pomocą usług sieciowych [...]; w postaci dokumentów elektronicznych w formacie GML [...]
© 2010-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.