iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy


2023-09-11   Kod QR w zawiadomieniach iMPA - sprawdź lokalizację adresu na mapie

Niemal każdy budujący swój wymarzony dom prędzej czy później wystąpi do urzędu o nadanie nowego numeru adresowego. Taki wniosek kierowany jest do urzędu miasta lub gminy celem rozpatrzenia i dodania nowego obiektu adresowego w bazie ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Statystycznie 3 na 5 takich wniosków trafi do oprogramowania internetowy Manager Punktów Adresowych. Chcemy przypomnieć, że zawiadomienie - czyli dokument potwierdzający nadanie adresu i jaki wnioskodawca otrzyma w odpowiedzi na wniosek posiada unikalną cechę - pozwala na wyświetlenie lokalizacji adresu w portalu mapowym bezpośrednio na naszym telefonie.

W prawym dolnym rogu dokumentu znajduje się kod QR (Quick Response code), który można zeskanować za pomocą kamery w telefonie lub tablecie. Umożliwi to otworzenie linku przekierowującego do lokalizacji punktu na e-mapie konkretnej gminy. Po przejściu do mapy użytkownik może nie tylko sprawdzić gdzie położony jest punkt adresowy, ale także wyświetlić dodatkowe warstwy tematyczne oraz podkłady mapowe.

Przedstawiona funkcja może okazać się szczególnie przydatna gdy wnioskodawca wystąpił o nadanie kilku numerów porządkowych na jednej działce - zakodowane współrzędne jednoznacznie wskazują położenie punktu, co pozwala uniknąć wątpliwości, dla którego budynku wydano zawiadomienie.

2023-06-14   VIII edycja Konferencji w Jachrance już za nami

W dniu 14 czerwca 2023 r. zakończyła się VIII Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy zasobu oraz o wykorzystaniu danych i usług w funkcjonowaniu geodezji i obszarów geodezji bliskich.

Jak co roku dużo czasu poświęcono problematyce publikacji i udostępniania danych oraz związanych z tym usług sieciowych. Duży nacisk w tym roku położono również na wykorzystanie komunikacji z zewnętrznymi rejestrami w procesie prowadzenia EGiB i realizacji obsługi prac.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów w zakresie wykorzystania oprogramowania GeoMapGML, ogólnej pracy na plikach GML oraz procesu wydawania i przyjmowania zbiorów BDOT500, EGiB, GESUT z wykorzystaniem formatu GML.

Drugiego, głównego, dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości oczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

I miejsce zdobył powiat pruszkowski, II miejsce zdobył powiat wejherowski, natomiast III przypadło  powiatowi wołomińskiemu.Pani prof. Alina Maciejewska, wieloletnia dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, została wyróżniona specjalną nagrodą Geo-System za rozwój edukacji w dziedzinie geodezji i kartografii.

W pierwszej sesji swoje wystąpienia wygłosił Pan Waldemar Izdebski, który przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań poprawności ewidencji gruntów prowadzonej w powiatach oraz podsumował jak przez ostatni rok przebiegała realizacja zgłaszanych błędów. 

Następnie prezes Geo-System Zbigniew Malinowski wspólnie z Panem Waldemarem Izdebskim przeanalizowali otrzymane ostatnimi dniami błędy dotyczące usług ewidencji gruntów, które do powiatów przekazał Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Na koniec sesji referatowej Pan Michał Kursa przybliżył jak cenne są dane przestrzenne gromadzone przez różne instytucje i jak można je wykorzystywać na przykładzie usługi automatycznych raportów dla działek.

Trzeciego dnia zaprezentowano najnowsze funkcjonalności i narzędzia w portalach dostępne dla wszystkich użytkowników w technologii e-mapa.net. Następnie przybliżono aktualny stan płatności elektronicznych, a na zakończenie poruszono temat podpisów kwalifikowanych oraz pieczęci kwalifikowanych przy podpisywaniu dokumentów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.2023-04-24   Usługa sieciowa TERYT ws1 - zgłaszanie adresów do GUS

W związku z uruchomieniem przez GUS usługi sieciowej ws1, służącej do zgłaszania nowych albo zmienionych danych z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, oraz z pismami Wojewódzkich US kierowanymi do gmin w tej sprawie, informujemy, że jesteśmy w posiadaniu specyfikacji usługi a prace mające na celu integrację systemu iMPA z ww. usługą są na ukończeniu.

Przygotowane zostały już odpowiednie funkcje po stronie iMPA, natomiast cały czas czekamy na odpowiedzi GUS na przekazane przez nas 14 kwietnia 2023r. do działu technicznego wątpliwości i pytania dot. usługi.

W chwili obecnej działanie usługi odbiega od opisywanego w dokumentacji, co niestety uniemożliwia uruchomienie komunikacji.

Niezależnie od postępów integracji pomiędzy systemami, zalecamy Państwu, by już teraz przesłać do urzędu zgłoszenie w celu uzyskania danych uwierzytelniających. Zgodnie z pismem GUS na adres e-mail teryt_ws1@stat.gov.pl należy przekazać następujące dane:

  • nazwa gminy i identyfikator TERC (czyli TERYT gminy)
  • numer telefonu kontaktowego (telefon do pracownika gminy)
  • służbowy adres e-mail do kontaktu (e-mail służbowy z adresem/domeną gminy)
  • nazwę i adres instytucji ubiegającej się o dostęp do usługi (czyli urząd gminy XYZ).

Dodatkowo powyższe dane należy przesłać w celu weryfikacji na adres właściwego Urzędu Statystycznego, podany w piśmie skierowanym do gminy.

Innymi słowy dane do logowania pozyskujecie Państwo dla każdej gminy z osobna i będą one wpisywane w panelu zarządzania w iMPA.
2023-03-24   Problematyka styku numeracji adresowej EMUIA z bazą EGIB

Interpretacja obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów wydaje się sprawą dość prostą - główne przepisy to dwa artykuły z ustawy i krótkie rozporządzenie. Okazuje się jednak, że nawet w tej materii należy być czujnym.

Do korzystającej z aplikacji iMPA gminy Bolimów, został złożony wniosek o nadanie adresu, a dokładnie o nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego będącego w trakcie budowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie numeracji, tj. prawem geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, nadanie numeru jest możliwe dla:

Pgik, art. 47a. ust. 4, pkt. 5, lit. a

numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania

W związku z powyższym, numer został wprowadzony do ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez gminę, a informacja o nadaniu została przekazana do Urzędu Statystycznego oraz zgodnie z przyjętą wieloletnią praktyką, również w charakterze informacyjnym, do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Należy tutaj przypomnieć, że gmina nie ma obowiązku informować Starostwa o ustaleniu numeru, gdyż wszelkie tego typu zmiany dotyczące nieruchomości powinny być zgłoszone przez właściciela. Do tego momentu sytuacja jest standardowa, jakich rocznie jest ponad 100.000 w Polsce.

Jak się okazuje, tym razem stało się inaczej. Po pewnym czasie wnioskodawca otrzymał ze Starostwa wezwanie do złożenia dokumentacji geodezyjnej, określającej zmiany przeprowadzone na nieruchomości i potwierdzające zakończenie budowy budynku (fragment pisma poniżej). 

Jaka była przyczyna? Działanie to było spowodowane przekazaniem informacji o utworzeniu punktu adresowego, co starostwo uznało za jednoznaczne z rozpoczęciem użytkowania budynku, chociaż nie miało to potwierdzenia w treści zawiadomienia, które zgodnie z zakresem informacji gromadzonych w bazach danych EMUiA, nie zawiera informacji o statusie budynku. Co więcej, w starostwie wskazano, że pracownik urzędu, który nadał adres popełnił błąd i tylko zmiana zawiadomienia może wstrzymać postępowanie.

Jako kontynuacja sprawy, do urzędu gminy wpłynęło pismo ze Starostwa, w którym przedstawiono własną interpretację prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ustalania numeracji porządkowej oraz “uczulono” jakich dokumentów należy wymagać od wnioskodawcy (poniżej fragmenty pisma).

Najbardziej kontrowersyjne kwestie z pisma to:

  • wymaganie od organu wydającego zawiadomienie podania w jego treści rodzaju budynku oraz jego identyfikatora - co nie jest wymagane w zakresie informacji gromadzonych w bazie EMUiA;

  • przyjęcie, że warunkiem wydania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego jest rozpoczęcie budowy lub wydanie pozwolenia na budowę - co stoi w sprzeczności z zapisami prawa geodezyjnego i kartograficznego;
  • wskazanie, że od wnioskodawcy należy wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów, takich jak: kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, kopia decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę z projektem zagospodarowania - co nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących przepisach oraz wzorze wniosku o nadaniu numeru porządkowego.

Powyższe pismo, abstrahując od jego wydźwięku, wzbudziło dużo wątpliwości merytorycznych gdyż wskazane obowiązki nie mają podstawy prawnej, więc gmina wystosowała pismo do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości oraz wskazanie czy zaproponowana przez starostwo interpretacja przepisów nie stanowi przekroczenia uprawnień gminy w zakresie prowadzenia EMUiA.

W odpowiedzi na pismo GUGiK stwierdził, że:

1. Zgodnie z art. 47a ust. 4 pkt. 5 lit. a numery porządkowe mogą być nadawane budynkom wybudowanym, w trakcie budowy oraz prognozowanym do wybudowania. Nie ma więc podstaw do odmowy nadania adresu dla budynku, którego budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Dodatkowo wskazano, że ocena czy adres powinien zostać nadany, należy wyłącznie do organu odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2. Obowiązujący wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia EMUiA, jest prawidłowy. Nie ma podstaw wymagania dodatkowych załączników, poza mapą lub szkicem z lokalizacją budynku w jasno określonym przypadku - gdy wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma być nadany adres.

3. Wymaganie okazania wymienionych w piśmie ze starostwa dokumentów nie jest uzasadnione i nie ma podstawy prawnej.

A przede wszystkim, potwierdził najistotniejszą kwestię - adres został nadany prawidłowo i nie ma tu mowy o jakimkolwiek błędzie ze strony pracownika urzędu gminy.

Reasumując, nadawanie adresów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z zapisami ustawy PGiK i rozporządzenia ws. EMUIA. Urząd nie może wymagać od klienta nadmiarowych dokumentów i dowodów.

Oczywiście nie byłoby niczym złym, gdyby przepisy w zakresie EMUIA były w 100% kompatybilne z przepisami dotyczącymi prowadzenia EGiB i prawem budowlanym, jednak te kwestie są właściwe do rozstrzygnięcia przez ustawodawcę, a nie wójta/ burmistrza / prezydenta miasta.
2023-02-21   Wprowadzanie nazewnictwa ulic, alei, placów i innych obiektów do systemu iMPA

W związku z coraz częstszym nadawaniem nazw ulic w gminach o charakterze wiejskim, nasi użytkownicy kierują do nas liczne zapytania związane z tą procedurą. Choć samo ustalenie nazwy charakteryzuje się sporą dowolnością ze strony gminy, to warto omówić kilka aspektów z tym związanych, w kontekście prowadzenia gminnej ewidencji miejscowości, ulic i adresów w programie iMPA.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o drogach publicznych, nadawanie nazw m.in. gminnych ulic, placów i mostów oraz dróg wewnętrznych, należy do zadań własnych oraz wyłącznej właściwości gminy. Jest to istotne zadanie, które pozwala na porządkowanie przestrzeni oraz integrację społeczności lokalnej poprzez upamiętnianie istotnych dla niej osób i wydarzeń. 

Uchwała i co dalej? 

Po podjęciu uchwały o nadaniu nazwy, konieczne jest wprowadzenie obiektu do gminnej bazy EMUiA, prowadzonej w systemie teleinformatycznym. O ile w przypadku ulic przy których nadawane są adresy,  jest to realizowane na bieżąco, to niestety inne obiekty, takie jak ronda, place czy skwery, często zostają pomijane. Jeżeli nie zostaną dodane oraz przekazane do Państwowego Rejestru Granic, nie będą widoczne w innych portalach mapowych (jak poradzić sobie z brakiem widoczności adresu, ulicy czy placu, m.in. na Google Maps wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie), co utrudni lokalizowanie ich w terenie.

Nowy obiekt można dodać w programie iMPA od razu po podjęciu uchwały przez radę gminy, ale należy pamiętać o prawidłowym określeniu statusu podczas tworzenia. Przed uprawomocnieniem uchwały status określamy jako “planowany”, natomiast “istniejący” można wskazać dopiero po 14 dniach od publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W tabeli Szczegóły ulicy wskazujemy także miejscowość, cechę, nazwę, numer i datę uchwały oraz datę obowiązywania. Po zatwierdzeniu należy także dołączyć uchwałę poprzez opcję Dodanie dokumentu.

Kolejnym ważnym etapem, jest przekazanie informacji o utworzeniu obiektu do właściwego Urzędu Statystycznego - co najwygodniej można zrealizować bezpośrednio z programu iMPA, w formie elektronicznej. Przekazanie informacji powinno nastąpić w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały, zgodnie z § 11 ust 1 pkt 2 rozporządzenia z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Centralny katalog ulic

Katalog ULIC jest elementem Krajowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) i stanowi ogólnopolski zbiór ulic przypisanych do miejscowości, wprowadzanych na podstawie podjętych przez rady gmin uchwał. Każdy obiekt tworzy się określając cechę i nazwę, a następnie nadaje się unikalny pięciocyfrowy identyfikator. Urząd Statystyczny ma możliwość nadania identyfikatora ULIC tylko w przypadku opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym. W związku z tym, że identyfikator ULIC jest niezbędny do zasilenia Państwowego Rejestru Granic, do gminnej bazy EMUiA można wprowadzać tylko te obiekty, których uchwała o nadaniu nazwy została opublikowana.

Cecha i nazwa

Każdy obiekt musi posiadać dwa określające go atrybuty - cechę, która określa jego rodzaj oraz determinuje geometrię, oraz nazwę. W uchwale istotne jest prawidłowe określenie obu tych elementów, tak aby uniknąć późniejszych wątpliwości. Rozpatrzmy przykład Placu Wolności, który na podstawie zapisu uchwały może być określony na trzy sposoby, przy czym każdy z nich będzie prawidłowy, ale wpłynie na sposób przedstawienia obiektu. W uchwale można nadać nazwę ulicy “Plac Wolności” - w tej sytuacji mamy do czynienia z obiektem liniowym, którego zapis z cechą będzie miał postać ul. Plac Wolności. Można także nadać nazwę placowi, obiektowi powierzchniowemu, “Plac Wolności” lub “Wolności”, w tej sytuacji zapis z cechą wygląda następująco pl. Plac Wolności lub pl. Wolności. Co istotne każdy z wymienionych przypadków posiada inny identyfikator w katalogu ULIC - dlatego uchwała powinna być precyzyjna aby nie powstała rozbieżność pomiędzy gminną ewidencją a rejestrem Głównego Urzędu Statystycznego.

Ulice na granicach miejscowości

W sytuacji, gdy ulica, której nadawana jest nazwa stanowi granicę dwóch lub więcej miejscowości, warto uwzględnić taką informację przygotowując projekt uchwały. Dzięki nadaniu nazwy ulicy w dwóch miejscowościach, możliwe staje się prowadzenie wspólnej i ciągłej numeracji, do tej samej nazwy ulicy, w sąsiednich miejscowościach - co w praktyce ułatwia mieszkańcom posługiwanie się nadanym adresem.© 2010-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.