iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy


2022-11-25   Aktualna problematyka numeracji porządkowej budynków i lokali

Tematem, który często budzi Państwa wątpliwości, jest numeracja lokali oraz nadawanie kolejnych numerów porządkowych na budynek. Pojawiają się różne próby rozwiązania tego problemu, m.in. poprzez wprowadzanie oznaczeń ze znakami specjalnymi, takimi jak ukośniki i myślniki. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu oraz przeanalizujmy możliwe rozwiązania.

Jakim obiektom nadajemy numery? 

W celu ustalenia przedmiotu nadania numeru porządkowego, obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, odsyła nas do Prawa geodezyjnego i kartograficznego:

art. 2

8) obiekt – budynki, o których mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy, oraz inne obiekty, o których mowa w art. 47a ust. 4a ustawy, którym nadaje się numery porządkowe;
9) numer porządkowy – unikalny numer nadany obiektowi
, związany z ulicą lub placem znajdującymi się w danej miejscowości, a jeżeli w miejscowości nie nadaje się nazw ulicom i placom, numer określony unikalnie w obszarze danej miejscowości;

Sięgając do przywołanych zapisów, możemy ustalić, że ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera dane adresowe określające:

art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a

Numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

oraz

art. 47a. ust. 4a

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz danych wymienionych w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, numery porządkowe nadajemy dla budynków (wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania) oraz innych obiektów, jeśli jest taka potrzeba.

Kiedy nadać kolejny numer dla budynku?

Skoro numer porządkowy nadajemy dla budynku, to co do zasady należy przyjąć, że jeden budynek powinien mieć przyporządkowany w ewidencji jeden numer, niezależnie od liczby gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem. Rozporządzenie przewiduje tylko jeden wyjątek:

art. 6 ust. 5

W przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy obiekt położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, obiektom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do obiektu.

Należy zwrócić uwagę na zapis “obiekt położony przy jednej ulicy”. Zgodnie z definicją z rozporządzenia, jako ulicę rozumiemy: “ulice i inne ciągi komunikacyjne, w szczególności aleje, bulwary, szosy i drogi, którym nadano nazwę”. Oznacza to, że tylko w przypadku miejscowości z nadanymi nazwami ulic, dla budynku który posiada więcej niż jedno wejście główne, można nadać kolejne numery porządkowe (np. dodając do oznaczenia liczbowego kolejne wielkie litery, z zastrzeżeniem wyłączeń z rozporządzenia).

Co w pozostałych przypadkach?

Jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej gospodarstw domowych, w oddzielnych lokalach, to właściciel może dokonać wyodrębnienia lokali oraz ich numeracji. Należy jednak pamiętać, że numery lokali nie są przedmiotem ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a ich nadawanie i numeracja nie należy do kompetencji gminy. Na podstawie uzyskanego w starostwie zaświadczenia o samodzielności lokalu, można dokonać oznaczenia w akcie notarialnym poszczególnych lokali jako numer budynku nadany przez gminę oraz ustalony numer lokalu.

Źródło problemu

Zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym powodowały, że w przypadku kilku gospodarstw zamieszkujących pod jednym adresem, nawet w przypadku posiadania osobnych pieców, można było otrzymać tylko jedno dofinansowanie:

art. 2

3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W związku z tym, do urzędów gmin w ostatnim czasie wpłynęło wiele wniosków o nadanie kolejnych numerów porządkowych na jeden budynek. Zmiany w zakresie kryteriów przyznawania dodatku wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Artykuł 26 wprowadza we wcześniej przywołanej ustawie o dodatku węglowym dodatkowe ustępy w art. 2:

art. 26

3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
3e. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Jak postępować w przypadku wniosku o nadanie kolejnego numeru porządkowego na budynek, który ma już adres? 

W przypadku spełnienia wymogów rozporządzenia, tj. nadanych nazw ulic w miejscowości oraz odrębnych wejść do budynku można nadać kolejny numer. W pozostałych przypadkach nie ma do tego podstaw prawnych. Jeżeli właściciel potrzebuje dalszego podziału, to we własnym zakresie powinien dokonać wyodrębnienia i numeracji lokali.
Jeżeli przyczyną złożenia wniosku jest uzyskanie możliwości otrzymania dodatku węglowego, to gdy nadanie kolejnego numeru nie jest zasadne, należy przeprowadzić wywiad środowiskowy i po stwierdzeniu, że pod danym adresem faktycznie znajdują się odrębne lokale można przyznać dodatek.
2022-11-23   Informacja o funkcja budynku na podstawie bazy BDOT10k w internetowym Managerze Punktów Adresowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Internetowym Managerze Punktów Adresowych pojawiła się możliwość odczytania przeznaczenia budynku powiązanego z punktem adresowym w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Dzięki temu możliwe jest zarówno indywidualna analiza poszczególnych adresów jak też generowanie zestawień i statystyk.

BDOT10k jest wektorową, jednolitą dla całego kraju bazą, która zawiera informacje o lokalizacji przestrzennej obiektów topograficznych, takich jak budynki, sieć komunikacyjna i wodna, wraz z ich charakterystyką w postaci atrybutów. Zbiory obejmują obszary powiatów i są aktualizowane na podstawie rejestrów publicznych, m.in. ewidencji gruntów i budynków, państwowego rejestru granic, a także zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz innych materiałów źródłowych.

W zakresie budynków możemy wyróżnić następujące obiekty:

KodNazwa obiektu
BUBD01budynki mieszkalne jednorodzinne
BUBD02budynki o dwóch mieszkaniach
BUBD03budynki o trzech i więcej mieszkaniach
BUBD04budynki zbiorowego zamieszkania
BUBD05budynki hoteli
BUBD06budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe
BUBD07budynki biurowe
BUBD08budynki handlowo-usługowe
BUBD09budynki łączności, dworców i terminali
BUBD10budynki garaży
BUBD11budynki przemysłowe
BUBD12zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
BUBD13ogólnodostępne obiekty kulturalne
BUBD14budynki muzeów i bibliotek
BUBD15budynki szkół i instytucji badawczych
BUBD16budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
BUBD17budynki kultury fizycznej
BUBD18budynki gospodarstw rolnych
BUBD19budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
BUBD20obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury
BUBD21pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione

Dotychczas w iMPA możliwe było wyświetlenie warstwy Budynki BDOT10K, prezentującej graficznie przeznaczenie budynków, oraz odczytanie szczegółów obiektu poprzez narzędzie Informacje

Obecnie mają Państwo możliwość wygodnego odczytania dwóch dodatkowych informacji:

 • Funkcji budynku w BDOT10K,
 • Klasyfikacji budynków według Kodów Środków Trwałych (na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych).

Dostęp do tych danych można uzyskać na dwa sposoby:

1. Dla pojedynczego punktu adresowego - po zaznaczeniu na mapie wybranego punktu, w tabeli Szczegóły punktu adresowego należy rozwinąć opcję Pozostałe parametry i odszukać odpowiednią pozycję.

2. Dla wybranego zakresu punków - w zakładce Rejestr punktów, w Filtrach należy wyszukać wybrane punkty, np. adresy z jednej miejscowości czy znajdujące się przy konkretnej ulicy, a następnie wybrać Export do excela. W dostępnych kolumnach należy zaznaczyć pola Kod KŚT oraz Funkcja budynku w BDOT10k i wygenerować raport. 

Dzięki zapisaniu danych do pliku Excela, można uzyskać dodatkowe możliwości analityczne, np. filtrowanie i grupowanie obiektów, a także możliwość sporządzania zestawień i wykresów. Poprzez filtrowanie w łatwy sposób można sprawdzić, np. liczbę punktów adresowych znajdujących się na budynkach mieszkalnych. Należy zwrócić uwagę, że informacja o funkcji jest dostępna tylko dla punktów adresowych, których etykieta znajduje się na budynku lub bardzo blisko obrysu budynku. W sytuacji gdy zauważymy, że etykieta jest wstawiona w innym miejscu, należy ją przesunąć poprzez opcję Edytuj punkt. W związku z tym, uzyskane informacje należy traktować jako materiał analityczny o charakterze pomocnicznym.


2022-11-03   Nowe funkcje w aplikacji iMPA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w ostatnim czasie udostępniliśmy nowe narzędzia w Internetowym Managerze Punktów Adresowych, które mają na celu usprawnienie Państwa codziennej pracy.

1. Wysyłanie informacji o usunięciu punktu adresowego

Podczas usuwania punktu adresowego z bazy, mają Państwo możliwość zaznaczenia opcji: “Wyślij informację do Urzędu Statystycznego”. Następnie należy wskazać powód usunięcia, np. rozbiórkę budynku i zatwierdzić operację. Dzięki temu Urząd Statystyczny oraz pozostałe instytucje, które są informowane elektronicznie z programu, otrzymają informację o zakończeniu cyklu istnienia obiektu.

2. Wysyłanie informacji o zmianie położenia

Kolejne narzędzie mogą Państwo znaleźć w Funkcjach specjalnych, pod tabelą Szczegóły punktu adresowego. W przypadku dokonania korekty położenia punktu adresowego, np. przeniesienia na właściwą działkę zamienionych numerów domów, oprócz przekazania prawidłowych danych do Państwowego Rejestru Granic, można dodatkowo wysłać informację o wykonanej zmianie do Urzędu Statystycznego i innych instytucji w celu ewentualnego poprawienia rozbieżności w pozostałych bazach.


3. Raport o działce i raport z archiwalnej ortofotomapy

Podczas wyszukiwania działki pojawiła się możliwość wygenerowania raportu, o czym wspominaliśmy już we wcześniejszych wpisach. Dostępne są dwie opcje:

 • Raport o działce - w raporcie znajdziemy m.in. informacje o położeniu nieruchomości, przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli dane są dostępne), uzbrojeniu i ukształtowaniu terenu, pobliskich obiektach użyteczności publicznej i przystankach (wraz z odległością), potencjalnych uciążliwościach oraz zanieczyszczeniach powietrza;
 • Raport o działce z archiwalną ortofotomapą - archiwalne ortofotomapy pozwalają na prześledzenie, jak zmieniało się zagospodarowanie i otoczenie wybranej działki.

4. Narzędzie do tworzenia rond

Narzędzie “Twórz nową ulicę” zostało rozbudowane o nową funkcjonalność - tworzenie ronda, dzięki któremu utworzenie prawidłowego kształtu będzie prostsze i wygodniejsze. Aby prawidłowo wprowadzić rondo w iMPA należy:

 • przejść z Rejestru ulic do mapy i odszukać skrzyżowanie, na którym ma znaleźć się obiekt (wyszukujemy po działce lub po nazwie ulicy);
 • edytować i skrócić ulice istniejące tak, aby przygotować miejsce na nowy obiekt;
 • wybrać pod mapą opcję Twórz nową ulicę;
 • następnie wskazać kliknięciem lewego przycisku myszy środek ronda, a drugim kliknięciem określić jego promień, po czym wcisnąć na klawiaturze “R”;
 • jeśli wielkość i lokalizacja są prawidłowe, można przejść do uzupełniania szczegółów obiektu, jeśli nie - można usunąć linię, klikając na klawiaturze “Y”, a następnie wybrać opcję Dodaj linię i wrysować rondo jeszcze raz;
 • uzupełnić szczegóły obiektu i zatwierdzić;
 • edytować i dociągnąć istniejące ulice do utworzonego obiektu.

Ponadto w najbliższym czasie w szczegółach punktu adresowego oraz eksporcie danych do Excela pojawi się możliwość odczytania przeznaczenia budynku powiązanego z punktem adresowym w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Prosimy o śledzenie komunikatów i zapraszamy do przetestowania nowych narzędzi.
2022-10-26   Seminarium z zakresu numeracji adresowej

26 października na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu iMPA w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie prowadzenia numeracji adresowe nieruchomości (EMUIA).

W telekonferencji wzięło udział niemal 400 osób z całej Polski. W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Pojawiło się również wiele podziękowań i głosów o przydatności tego typu telekonferencji.


Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Dla uczestników dostępne jest już nagranie całego spotkania*.
UPDATE: Do materiałów dodano również plik z listą pytań i odpowiedzi oraz slajdy z prezentacji.
*Na stronie należy wpisać dane podane przy rejestracji, następnie otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem do materiałów.
2022-10-17   Wniosek/petycja w zakresie usług pobierania

Szanowni Państwo,

aktywność różnego rodzaju instytucji komercyjnych działających pod płaszczykiem troski o stan funkcjonowania samorządów jest zjawiskiem coraz powszechniejszym. W ostatnim czasie dotyczy to zwłaszcza dziedziny zagospodarowania przestrzennego, w szczególności spełnienia nowych wymogów nałożonych na samorządy, głownie w zakresie utworzenia i udostępnienia zbioru APP.

W dniu dzisiejszym zaczęły do nas docierać sygnały o złożonej przez pewną spółkę petycji, której - poza 4 stronami didaskaliów - sednem jest pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej:

o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS, którego wymaga Ustawodawca zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) w związku z przepisami Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

Zanim przejdziemy do ewentualnej odpowiedzi chcemy zwrócić uwagę, że nieprawdziwym jest twierdzenie, że ustawodawca wymaga "bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS".

Ustawodawca zgodnie z przytoczonym przepisem może wymagać jedynie zapewnienia dostępu do zbiorów aktów planowania przestrzennego zgodnie z art 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za pomocą usług pobierania, co jest zdefiniowane w Art. 9. 1. ppkt 3) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  (która jest implementacją przepisów INSPIRE na grunt prawa krajowego), gdzie wyraźnie wskazuje się, iż usługi pobierania umożliwiają "pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów". Jednak ani w ustawach o iip i pzp, ani w rozporządzeniu dot. zbiorów danych, nie wymienia się żadnej konkretnej implementacji usługi tj. WFS lub ATOM. Tym bardziej w żaden sposób nie zawierają one oceny stopnia "zgodności" czy "zaawansowania" danej usługi.

Standard ATOM na równi ze standardem WFS wymienione są za to m.in. w dokumencie Technical Guidance Download Services na stronach Komisji Europejskiej, który jednak nie ma mocy prawnej. Więcej o usłudze ATOM  pisaliśmy już w sierpniu.

Zatem dalsza sugestia jakoby usługa WFS zapewniała 100%, a usługa ATOM 50% oceny, jest wadliwa. Na blogu pojawi się niedługo szersze opracowanie w tym zakresie.

Docierają do nas również pierwsze sygnały o odrzuceniu przez sądy skarg kierowanych do WSA.

Proponowana odpowiedź na złożone w petycji zapytanie:

"Nasza jednostka udostępnia zbiór APP zgodny ze schematem aplikacyjnym określonym przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej organ zgodnie z par 6 ust 2 ww. rozporządzenia za pomocą usług sieciowych pobierania zgłoszonych do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych pod pozycją właściwą dla naszej jednostki. Prace w tym zakresie są zakończone."


© 2010-2022 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.