iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Serwisy iMPA
5924797 punktów i 184318 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2023-03-24   Problematyka styku numeracji adresowej EMUIA z bazą EGIB

Interpretacja obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów wydaje się sprawą dość prostą - główne przepisy to dwa artykuły z ustawy i krótkie rozporządzenie. Okazuje się jednak, że nawet w tej materii należy być czujnym.

Do korzystającej z...

© 2010-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.