iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Usługa lokalizacji adresów (ULA) umożliwia lokalizację przestrzenną wybranego adresu z wykorzystaniem gminnych baz adresowych (zrealizowanych w technologiach różnych firm). Użytkownik nie musi wiedzieć, w której gminnej bazie adresowej taki adres się znajduje ani jaka jest jej struktura. Usługa na podstawie własnego rejestru baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy gminnej poprzez usługę sieciową udostępnioną przez właściciela bazy i zgodną z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wyszukiwanie realizowane jest bezpośrednio z gminnych baz źródłowych podłączonych do usługi ULA, natomiast dla pozostałych miejscowości wykorzystuje się zbiór danych adresowych zgromadzony w rejestrze PRG.

Podaj szukany adres:
Np. Marki, Andersa 1
aktywne ograniczenie wyszukiwań:
województwo:
powiat:

Szukaj działki po identyfikatorze:
Powyższa mapa służy tylko do pokazania wybranego punktu i nie jest powiązana z usługą lokalizacji.

Geokodowanie adresów

Kodowanie: Kod Adres e-mail

Dostępne warianty przesłanego pliku:
  • id;miejscowosc;ulica;numer
  • id;teryt;miejscowosc;ulica;numer
  • id;simc;ulic;numer
Wariant wybieramy podając w pierwszej linii jeden z powyższych wpisów.

© 2010-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.