iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

System Informacji Przestrzeń e-Gmina opracowany przez firmę Geo-System Sp. z o.o. składa się z portalu mapowego eMapa, modułu iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych) oraz warstw publikujące punkty użyteczności publicznej POI i ofertę inwestycyjną (działki na sprzedaż). Wersję podstawową systemu eGmina można rozszerzać o moduły i warstwy przedstawione poniżej.

MODUŁY PODSTAWOWE
Nazwa modułu Opis Przykład wdrożenia
iMPZP Publikacja MPZP oraz SUiKZP w postaci rastrowej wraz z metadanymi i usługami danych przestrzennych, zgodnie z obowiązującymi wymogami.
iGeoPlan Publikacja MPZP w postaci wektorowej wraz z metadanymi i usługami danych przestrzennych, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Automatyczne generowania dokumentów (wypis/wyrys/zaświadczenie z MPZP). E-usługa zakup wypisów on-line.
iGeoDecyzje Prowadzenie elektronicznego rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego i środowiskowych.
iRMK Prowadzenie internetowego rejestru mienia komunalnego. Służy do kompleksowego zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, w tym nieruchomościami oddanymi w wieczyste użytkowanie, dzierżawy, zarząd i inne.
Inwestycje Dedykowana aplikacja mapowa prezentująca lokalizację oraz informacje o inwestycjach zrealizowanych oraz w trakcie realizacji. Również w wersji na urządzenia mobilne.
DODATKOWE WARSTWY I REJESTRY
Azbest Oznaczenie lokalizacji budynków, których dachy pokryte są azbestem.
Oświetlenie Publikacja rozmieszczenia latarni wraz z informacją o ich parametrach.
OZE (Wiatraki) Prezentacja obszarów ograniczonych w bliskiej okolicy istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych w związku z t.j. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2019 poz. 654).

ZAKRES USŁUG WSPARCIA

Poza zakupem, instalacją, wprowadzeniem danych i szkoleniem z obsługi wdrożeniem systemu Geo-System zawsze obejmuje wdrożenie wsparciem i nadzorem autorskim.
W skład usług wsparcia i nadzoru autorskiego wchodzą m.in.:
  • dostarczanie i automatyczne instalowanie najnowszych wersji oprogramowania wynikających ze zmian przepisów prawa, rozwoju technologicznego i nowych funkcjonalności
  • publikacja usług danych przestrzennych oraz metadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • wsparcie użytkowników systemu poprzez bezpłatną pomoc techniczną telefoniczną i mailową oraz realizację bezpłatnych szkoleń z obsługi systemu
  • reagowanie na zgłoszenia, awarie i inne problemy dotyczące używanego oprogramowania
  • realizacja drobnych, nietypowych lub jednorazowych spraw i zgłoszeń, jak np. wygenerowanie nietypowej mapy, przygotowanie specjalnego zestawienia, zgłaszania i aktualizacji wpisów dotyczących zbiorów i usług do EZiUPD na podstawie upoważnienia itp.
  • utrzymanie całej infrastruktury: oprogramowania, bazy danych, serwerów usług i danych numerycznych w chmurze Geo-System
  • realizacja automatycznego tworzenia backupów oprogramowania i bazy danych
© 2010-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.