iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Serwisy iMPA
6028204 punktów i 188405 ulic

Serwis testowy

2023-11-13   Usługa sieciowa TERYT ws1 dostępna dla użytkowników iMPA

Zgodnie z pismami przesyłanymi do gmin z Urzędów Statystycznych (o czym informowaliśmy już w kwietniu), wdrażana usługa TERYT ws1 będzie jedynym sposobem przekazywania informacji o utworzonych i zmienionych punktach oraz ulicach. Wynika...

© 2010-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.